La crisis del COVID-19 disminuye en un 21% la obra en Navarra y la CAV

Según se desprende del Barómetro de Arquitectura y Edificación de 2020, la actividad profesional ha empeorado en la segunda mitad del año, la percepción sobre la evolución de la actividad es negativa y se prevé un impacto prolongado de la crisis.

INFORMACIÓN DECANATO 23/11/2020

Bilbao, 19 de noviembre de 2020/ NOTA PRENSA COAVN

LA CRISIS DEL COVID-19 PROVOCA UNA CAÍDA DEL 21% DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN EN EUSKADI Y NAVARRA

La crisis provocada por el Covid-19 ha supuesto una caída acumulada superior al 21% en obra nueva y rehabilitación en Euskadi y Navarra, según se desprende del Barómetro de Arquitectura y Edificación de 2020. Son numerosas las cifras a la baja como ésta las que se desprenden de este informe que arroja una instantánea poco alentadora para el sector vasco-navarro con respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras la superficie de obra nueva visada residencial y no residencial ha caído un 21% hasta septiembre respecto al mismo periodo de 2019 -el mayor descenso se registró en mayo con un 39,2% menos que en el mismo mes de 2019-, la superficie visada rehabilitada, en residencial y no residencial, ha caído un 26%. Los peores datos se registran en superficie rehabilitada no residencial: la caída interanual acumulada supera ya el 38%.

 

La encuesta del Barómetro de Arquitectura y Edificación tiene como objetivo ofrecer a la sociedad la percepción de los arquitectos y arquitectas de Euskadi y Navarra de la evolución de un sector estratégico en el que su trabajo actúa de indicador avanzado. El sondeo, realizado entre el pasado 4 y el 27 de septiembre, se habilitó de forma online en la web del CSCAE, con acceso restringido a las y los profesionales colegiados para garantizar la validez de la muestra. En total, han participado 846 colegiados y colegiadas en esta encuesta que se remitió a todo el colectivo a través de los canales oficiales del Colegio y sus demarcaciones.

Impacto, factores, confianza a corto plazo y principales problemáticas

El número de viviendas nuevas ha caído un 14% y hasta el pasado mes de septiembre han disminuido en 11.046 con respecto al mismo periodo de 2019.  También el número de inmuebles rehabilitados de forma integral y parcial ha caído un 6% hasta septiembre, son 18.337 rehabilitaciones visadas frente a las 19.432 del mismo periodo del ejercicio anterior.

El 89,3% de las y los encuestados indica que, hasta septiembre, no se detectaron contagios por Covid-19 en ninguna de las obras en las que ejerce la dirección facultativa. El 10,5% de quienes sí han detectado casos señala entre 1 y 2 casos, siendo similar la incidencia en obra nueva y en rehabilitación.

La actividad profesional empeoró para el 59,23% de las y los encuestados en la segunda mitad del año por el impacto del Covid-19 y la percepción sobre la evolución de la actividad en arquitectura y edificación es negativa. Y es que la mitad prevé un impacto prolongado de la crisis y esta desconfianza es mayor entre quienes se dedican a obra nueva.

Los bajos honorarios profesionales son considerados el principal problema para el colectivo (68%) y tanto el exceso de burocracia (66%) como de normativa (49%) son otros de los principales problemas para la profesión. También el retraso en la concesión de licencias es un problema importante (45%). Para el 72%, las competencias profesionales no reguladas no son consideradas como problema. Las condiciones laborales de las y los arquitectos asalariados sólo son consideradas importantes para un 17%.

 

COVID-19AREN KRISIAK EUSKADIKO ETA NAFARROAKO ERAIKUNTZA ETA ZAHARBERRITZE OBREN %21EKO JAITSIERA ERAGIN DU

·         2020ko Arkitektura eta Eraikuntza Barometroaren arabera, jarduera profesionalak okerrera egin du urtearen bigarren erdialdean, jardueraren bilakaerari buruzko pertzepzioa negatiboa da eta krisiaren eragina luzea izango dela aurreikusten da.

Bilbon, 2020ko azaroaren 19an. Covid-19ak eragindako krisiaren ondorioz, %21etik gorako beherakada izan da obra berrietan eta zaharberritze lanetan Euskadin eta Nafarroan, 2020ko Arkitektura eta Eraikuntza Barometroak erakusten duenez. Txosten honetan beheranzko joera erakusten duten zifrak ugariak dira, aurreko urteko aldi berarekin alderatuta Euskadiko eta Nafarroako sektorearentzat oso baikorra ez den bat-bateko emaitza baita. Bizitegi izateko ikus-onetsitako obra berriaren azalera %21 jaitsi da irailera arte, 2019ko aldi berarekin alderatuta –jaitsiera handiena maiatzean izan zen, 2019ko hilabete berean baino %39,2 gutxiago–, baina ikus-onetsitako azalera zaharberritua, bizitegi-erabilerakoa dena eta ez dena, %26 jaitsi da. Daturik txarrenak bizitegi-erabilerakoa ez den zaharberritutako azaleran erregistratu dira: urtetik urterako jaitsiera metatua %38tik gorakoa da dagoeneko.

Arkitektura eta Eraikuntza Barometroaren inkestaren helburua, Euskadiko eta Nafarroako arkitektoek euren lanak adierazle aurreratu gisa jarduten duen sektore estrategiko baten bilakaerari buruz duten pertzepzioa gizarteari eskaintzea da. Galdeketa irailaren 4tik 27ra bitartean egin zen, eta online gaitu zen CSCAEren webgunean, elkargoko kide diren profesionalentzako sarbidearekin bakarrik, laginaren baliozkotasuna bermatzeko. Guztira, Elkargoaren kanal ofizialen eta haren mugapeen bitartez elkargoko 846 kidek parte hartu dute talde osoari bidali zitzaion inkesta horretan.

Eragina, faktoreak, epe laburreko konfiantza eta arazo nagusiak

Etxebizitza berrien kopurua %14 jaitsi da, eta joan den irailera arte 2019ko aldi berean baino 11.046 etxebizitza gutxiago izan dira. Era berean, osorik eta modu partzialean berriztu diren higiezinen kopurua ere %6 jaitsi da irailera arte, 18.337 birgaitze ikus-onetsi baitira, eta aurreko ekitaldiko aldi berean 19.432 etxebizitza ikus-onetsi ziren.

Inkestatuen %89,3k adierazi duenez, irailera arte, ez zen Covid-19ak eragindako kutsadurarik antzeman beraiek zuzendaritza fakultatiboa bete duten obretan. Kasuak detektatu dituztenen %10,5ek 1-2 kasu aipatu dituzte, eta eragina antzekoa da obra berrian eta berritzeetan.

Inkesta bete dutenen %59,23aren ustez Jarduera profesionalak okerrera egin zuen urtearen bigarren erdian, Covid-19aren inpaktuarengatik, eta arkitekturako eta eraikuntzako jardueraren bilakaerari buruzko pertzepzioa negatiboa da. Izan ere, erdiek krisiaren eragina luzea izango dela aurreikusten dute, eta mesfidantza hori handiagoa da obra berrietan aritzen direnen artean.

Ordainsari profesional txikiak dira arazo nagusia kolektiboarentzat (%68), eta gehiegizko burokrazia (%66) eta araudia (%49) dira lanbiderako beste arazo nagusietako batzuk. Lizentziak emateko atzerapena ere arazo handia da (%45). %72aren ustez, arautu gabeko gaitasun profesionalak ez dira arazo. Soldatapeko arkitektoen lan-baldintzak %17arentzat baino ez dira garrantzitsuak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazio gehiago:

Ane Mendibe

BIOK Comunicación Estratégica

636 878 248

prensa@coavn.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información:

Ane Mendibe

BIOK Comunicación Estratégica

636 878 248

prensa@coavn.org

Autor
Top